ШКІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

03.11.2013 22:03

Учитель географії веде: календарні плани, поурочні плани, класні журнали  (тематичні сторінки), журнали факультативних занять, журнали гурткової роботи,  журнали індивідуальних занять; слідкує за веденням  учнівських  зошитів  для контрольних робіт і робочих зошитів,  щоденників учнів.

Календарне планування

Складання тематичних планів належить до виняткової компетентності вчителя. При цьому слід урахувати багато чинників, зокрема рівень підготовки учнів конкретного класу, підручники, за якими працюють  навчальному закладі, методику викладання, психолого-емоційний стан та психофізичні можливості учнів.

Учитель може: 

–      самостійно складати календарний план, на основі програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, структуру і форму яких визначати самостійно;

-      користуватися календарними планами з друкованою основою, якщо вони відповідають змісту  програм та  згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, адаптувати їх до можливостей класу.

Розробка поурочних планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму.

Учитель має право самостійно вибрати термін і форму зберігання поурочних планів (урок, тема, місяць, семестр, навчальний рік).

У  поурочному плані об’єктивно виправданими елементами є дата, тема, мета (освітня, виховна, розвиваюча), обладнання уроку. В ньому відображаються основні питання змісту навчального матеріалу, форми, методи й прийоми його опрацювання, навчальні засоби та інші компоненти навчального процесу, які істотно впливають на досягнення мети уроку. Структура поурочного плану залежить від типу уроку (урок засвоєння, нових знань, комбінований, узагальнення і систематизація і інші).

Згідно з вимогами МОН України, загальноосвітнім навчальним закладам використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.

 

Журнали

Контроль навчальних досягнень учнів здійснюється у вигляді поточного, тематичного, семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Формами поточного оцінювання є індивідуальне та фронтальне опитування; тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів; робота з графіками, схемами, діаграмами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. Поточне оцінювання учнів з математики проводиться безпосередньо під час навчальних занять або за результатами виконання домашніх завдань, усних відповідей, письмових робіт тощо. Інформація, отримана  на підставі поточного контролю, є основою для коригування роботи вчителя на уроці.

Наголошуємо, що поточне оцінювання учнів учитель повинен здійснювати обов’язково з відповідними фіксованими записами в журналі.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу). Під час вивчення кожної теми учитель підтримує зворотній зв’язок з учнями через: поточне оцінювання, перевірку виконання домашніх завдань, ведення зошита, проведення 1-2 коротких самостійних робіт (10-15 хвилин), діагностичної самостійної роботи (25-45 хвилин), письмової контрольної роботи (бажано з використанням тестових технологій).

У структурі викладу теми рекомендуємо підтримувати проведення уроку узагальнення знань, умінь, навичок та уроку корекції знань, умінь, навичок (після контрольної роботи).

Тематична оцінка, за результатами опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення, виставляється у колонку з надписом «Тематична» з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (самостійних, контрольних робіт) та  навчальної активності школярів . У процесі вивчення значних за обсягом тем можливе проведення декількох проміжних тематичних оцінювань.

Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять), кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення, умовами оцінювання.

У інструктивно-методичних листах про вивчення математики рекомендовано проводити тематичне оцінювання учнів через 8-12 уроків. (У класах профільного спрямування відводиться неоднакова кількість годин. Саме тому для визначення необхідної кількості тематичних оцінювань, необхідно відведену кількість годин доцільно поділити на десять.) Виконання контрольних робіт (заліків, тестів тощо) є обов’язковою умовою для тематичного оцінювання.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках упродовж вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований(а)).

Тематична оцінка не підлягає коригуванню!

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому, слід ураховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.

За відсутності однієї тематичної оцінки (учень не був атестований із поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням самостійного засвоєння нею матеріалу попередньої теми, за яку виставлено «н/а».

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу з надписом «І семестр»,  «ІІ семестр».

Якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки ставиться : н/а.

Семестрова оцінка підлягає коригуванню. Скоригована семестрова оцінка  виставляється  без дати  у колонку з надписом «Скоригована» поруч з колонкою          І семестр (ІІ семестр). Ця колонка відводиться обов’язково, навіть, якщо відсутні учні, які виявили бажання її коригувати. У триденний термін після виставлення  семестрової оцінки батьки звертаються до керівника ЗНЗ із заявою про проведення коригуючого оцінювання, в якій мотивують причину та необхідність її проведення.

Перездача відбувається у присутності комісії у п’ятиденний термін. Завдання повинні охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання відбувається у письмовій формі та зберігається протягом року.

Якщо ж учневі не вдалося покращити свій бал, то запис у колонку Скоригована не виставляється.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з написом «Річна» без зазначення дати та не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових та скоригованих  семестрових балів.

При заповненні класного журналу в графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери задач, вправ тощо.

Додатковий запис щодо назви теми над датами в журналі не робиться.

У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі практичних і семінарських занять) дата кожного уроку (практичного заняття, семінару) записується окремо.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка : «Зошит», а не «За зошит», «І семестр», а не «за І семестр», «Практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

 

Контрольні роботи

Для контрольних робіт передбачаються окремі зошити (для кожного предмета), що зберігаються протягом навчального року, в загальноосвітньому навчальному закладі.

Кожен учень пише контрольну роботу з теми лише один раз. Усілякі переписування порушують вимоги нормативних документів. Контрольні роботи перевіряються в усіх учнів і виставляються в журнал у відповідній  колонці з числом. У разі відсутності учня на  контрольній  роботі  в  колонці ставиться «н». 

Вимоги до перевірки зошитів регламентуються методичним листом МОН України від 27.12.2000 р. № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах» (окрім кількості контрольних робіт).

Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом МОН України від 29.10.07 р. № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Вимоги до ведення класного журналу регламентуються наказом МОН України від 03.06.2008р. № 496 «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ».